Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

31 marca upływa termin złożenia wykazu dotyczącego korzystania ze środowiska oraz (ewentualnego) uiszczenia opłaty 29 marca 2018

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez korzystanie ze środowiska rozumie się:

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266);
składowanie odpadów.

Przez wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza rozumie się:

przeładunek benzyn silnikowych
używanie kotłów o nominalnej mocy cieplnej 5MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenie zintegrowane
spalanie paliw w silnikach spalinowych
Dealerzy mają przede wszystkim obowiązki z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza - poprzez przeładunek benzyn (tylko jeżeli tankują pojazdy w miejscu swojej działalności, nie dotyczy to tankowania na stacjach) i spalanie paliw w pojazdach których są właścicielami (demo, zastępcze, służbowe).

Do 31 marca należy złożyć wykaz. Złożenie wykazu odbywa się na dwóch formularzach – zbiorczym i szczegółowym. Formularze stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 274). W formularzu szczegółowym najważniejsza jest tabela D, która rozróżnia pojazdy po dacie pierwszej rejestracji, a w pozostałych pozycjach zostały stypizowane pojazdy również po innych ich cechach. Łącznie tabela D zawiera 32 kategorie pojazdów, do których należy przypasować pojazdy w których w danym roku rozliczeniowym było zużywane paliwo.

W tabelach ilość zużytego paliwa wskazuje się w megagramach [Mg], czyli w tonach. Jako że najczęściej dealer dysponuje danymi o zużyciu paliwa wyrażonymi w jednostkach objętości (litrach lub m3 w przypadku sprzężonego gazu ziemnego), to należy je przeliczyć na Mg według wzorów:

Rodzaj paliwa

Przelicznik

1 litr (ew. 1 m3) =

benzyna silnikowa

0,755 kg/l

0,000755 Mg (t)

gaz płynny propan-butan

0,5 kg/l

0,0005 Mg (t)

sprężony gaz ziemny (silniki fabrycznie przystosowane)

0,74 kg/m3

0,00074 Mg (t)

sprężony gaz ziemny (silniki przebudowane)

0,74 kg/m3

0,00074 Mg (t)

olej napędowy

0,84 kg/l

0,00084 Mg (t)

biodiesel

0,84 kg/l

0,00084 Mg (t)

 


Wysokości należnych opłat określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dnia z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2490), a konkretnie załącznik nr 1. Przykładowo - za zużycie 1 Mg benzyny silnikowej do pojazdu z normą Euro 5 i wyższą liczone jest 5,84 zł.

Po uzupełnieniu tabel co do ilości, wylicza się opłatę według stawki. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których tu mowa.

« powrót