Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Rejestracje u dealera i inne ważne zmiany prawa - prosimy o uwagi 28 maja 2019
Szykuje się spełnienie kolejnego postulatu branży autoryzowanych dystrybutorów pojazdów, czyli możliwość rejestracji aut nowych u dealera. Opublikowano właśnie projekt szerokiej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która poza wprowadzeniem tej nowej instytucji zwiera szereg korzystnych dla obywateli rozwiązań dotyczących rejestrowania pojazdów.

W planowanej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym zostanie wprowadzona definicja "salonu sprzedaży pojazdów samochodowych", którym będzie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca sprzedaż pojazdów samochodowych w lokalu, autoryzowany przez producenta pojazdów samochodowych lub jego upoważnionego przedstawiciela. Rejestracja pojazdu przez salon będzie następowała po udzieleniu przez klienta upoważnienia. Upoważnienie będzie udzielane podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Natomiast sam wniosek będzie składany przez dealera przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Na razie nie ma szczegółów jak taki system teleinformatyczny będzie wyglądać, chociaż w ustawie są uregulowania co musi zawierać wniosek (są to w gruncie rzeczy te same elementy co przy obecnie istniejącym wniosku rejestracyjnym). Klient będzie mógł też upoważnić dealera do odbioru dowodu rejestracyjnego (czasowego) i tablic. Będą one mogły być przesłane przez urząd do dealerstwa.

Poza tym projekt przewiduje szereg ułatwień dla obywateli przy rejestracji pojazdów:
a) zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu przez starostę lub przez producenta lub importera przy wprowadzeniu pojazdu do obrotu na terytorium RP
b) wprowadzenie możliwości zachowania na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu (tzw. jedna tablica)
c) wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu przez starostę właściwego również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania (siedzibę), jeżeli czasowe zamieszkanie w danym miejscu trwa dłużej niż 6 miesięcy
d) wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku konieczności przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu, a nie tylko jak dotychczas przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania (siedzibę)
e) wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z czynnością wyrejestrowania pojazdu z urzędu ale pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia przez wnioskującego o wywozie pojazdu za granicę pod rygorem odpowiedzialności karnej, co usprawni proces wyrejestrowania pojazdów, odciąży właścicieli pojazdów od składania odrębnego wniosku o wyrejestrowanie pojazdu jak również wpłynie na referencyjność danych w centralnej ewidencji pojazdów;
f) wyłączenie z obowiązku rejestracji przed sprzedażą na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE w terminie 30 dni od jego sprowadzenia w przypadku podmiotu uprawnionego, który posiada ważną wydaną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów;
g) rozważenie rozszerzenia katalogu pojazdów wycofywanych z ruchu, ale w niezbędnym zakresie np. samochodu osobowego w przypadku konieczności dokonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji ale nie dłużej niż np. 3 miesiące i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu, uwarunkowane przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie przed ponownym dopuszczeniem do ruchu;
h) zniesienie obowiązku przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeśli od uprzedniej ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu (dotyczy przerejestrowania pojazdu dokonywane na wniosek właściciela pojazdu w przypadku zmiany miejsca jego zamieszkania/siedziby).

Projekt dostępny jest na BIP RCL pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321771

Prosimy o ewentualne zgłoszenie uwag dealerów do projektu w terminie do 29 maja 2019 roku. Uwagi prosimy przesyłać do mecenasa Pawła Tuzinka: p.tuzinek@zds.org.pl

« powrót