Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Unia szykuje zmiany w zakresie badań technicznych pojazdów 18 lipca 2012
Na portalach internetowych pojawiła się informacja o przyjęciu przez Komisję przepisów mających na celu zaostrzenie kontroli technicznej pojazdów i rozszerzenia jej zakresu. Niewątpliwie jest to pozytywna informacja i pozostaje tylko kwestia odpowiedzi na najważniejsze pytanie – jakie są to zmiany (istotne z punktu widzenia dealerów)
Zanim jednak krótko wskażemy na najważniejsze naszym zdaniem propozycje zmian należy wskazać, iż operujemy wciąż na projekcie przygotowanej koncepcji zmian, która zanim zacznie obowiązywać w Polsce musi po pierwsze zostać przyjęta przez wszystkie powołane do tego unijne organy (Parlament oraz Radę) oraz być zaimplementowana do krajowych przepisów – co w praktyce oznacza ok. 2-3 lat.
Analizując dostępne w tym zakresie dokumenty (poniżej link do szerszej informacji Komisji oraz w załączeniu jeden z projektów zmian) wśród najważniejszych  zmian należy wymienić:
 
1)    Przy częstotliwości badań będzie się brało pod uwagę dwa aspekty, wiek i roczny przebieg. Samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe do 3,5 tony, które osiągną w dniu pierwszej kontroli (w w projektowanych przepisach przyjęte zostało, że standardem powinno być iż pierwsze badanie jesto po 4 latach) przebieg ponad 160 000 km, są kontrolowane corocznie po pierwszym badaniu.
 
2)    Przyrządy wykorzystywane do badań muszą spełniać określone wymogi minimalne i umożliwiać skuteczne stosowanie opisanych metod badania.
 
!!! załącznik wymieniający wykaz wyposażenia minimalnego wymaganego do celów okresowej kontroli technicznej oraz podający jego specyfikację techniczną – nie jest jeszcze dostępny na stronach Komisji !!!
 
3)    Zapewnienie jakości działań związanych z badaniem przydatności do ruchu drogowego prowadzonych przez zatwierdzone podmioty prywatne podlega nadzorowi krajowemu.
Cyt. z memo Komisji: „Zobowiązuje się państwa członkowskie do nadzorowania funkcjonowania organów kontrolujących i jakości kontroli przeprowadzanych przez te organy.
Aby zapewnić trwałe utrzymanie wysokiej jakości badań, państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia systemu zapewnienia jakości, który obejmuje proces wydawania zatwierdzeń do prowadzenia badań przydatności do ruchu drogowego, ich nadzoru oraz cofania, zawieszania lub anulowania.”
4)    Rejestracja odczytów przebiegu przy każdym badaniu pojazdu.
 
Ponadto Komisja wyraźnie wskazała w jakim kierunku mają następować przyszłe zmiany i wskazała na m.in. takie postulaty jak :
 
·         Drogowe kontrole techniczne będą przeprowadzane przy zastosowaniu stopniowego podejścia. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona kontrola wstępna pojazdu i jego dokumentacji, takiej jak świadectwa przydatności do ruchu drogowego lub sprawozdania z poprzedniej kontroli drogowej. Bardziej szczegółowa kontrola drogowa może być przeprowadzona na podstawie wyników kontroli wstępnej. Takie bardziej szczegółowe kontrole przeprowadzane są przy użyciu ruchomej jednostki kontroli lub stacji diagnostycznej znajdującej się w pobliżu.
 
·         Dane techniczne związane z homologacją pojazdu, ale niekoniecznie zawarte w dokumentach rejestracyjnych, powinny być dostępne dla diagnosty do celów badania przydatności do ruchu drogowego.
·         Skuteczne egzekwowanie przydatności do ruchu drogowego powinno być gwarantowane za pośrednictwem systemu rejestracji pojazdów.
 
ZDS ma nadzieję, że przygotowane i uchwalone unijne przepisy zmienią sytuację w krajowym systemie badań technicznych.
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/555&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=fr

« powrót