Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Związek zajął stanowisko co do projektu penalizacji cofania liczników 01 lutego 2018
W związku z opublikowaniem w dniu 11 stycznia 2018 roku projektem ustawy wprowadzającej penalizację cofania liczników (z którym można zapoznać się w tutaj) Związek Dealerów Samochodów wraz z Forum Rynku Samochodów Używanych złożył do Ministerstwa Sprawiedliwości pismo zawierające uwagi do projektu.

W pierwszej kolejności Związek wskazał, że proponowany przepis art. 306a Kodeksu karnego w swojej treści musi odwoływać się do definicji pojazdu samochodowego z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Nie jest wskazane, żeby przepis ten posługiwał się pojęciem „pojazdu mechanicznego”, tak jak inne przepisy Kodeksu karnego, ponieważ na gruncie tej ustawy „pojazd mechaniczny” oznacza na przykład także rowery, które również mogą być wyposażone w liczniki całkowitego przebiegu. Z uwagi na niską szkodliwość społeczną ingerenci w stan licznika roweru nie jest zasadne objęcie takiego czynu penalizacją.

Ponadto ZDS zwrócił uwagę, że proponowanym przepisie art. 306a §2 Kodeksu karnego należy doprecyzować jego hipotezę. W chwili obecnej liczniki w pojazdach mechanicznych stanowią skomplikowane i wieloelementowe systemy, które opierają się już nie tylko na elementach mechanicznych, ale w dużej części na systemach informatycznych pojazdu. W przyszłości możliwe jest w ogóle wyłączenie czynnika mechanicznego w konstrukcji licznika pojazdu i sprzężenie go tyko i wyłącznie z systemem określania satelitarnego położenia pojazdu, co pozwalałoby zapisywać jego całkowity przebieg. Z uwagi na ten uwarunkowania znajdujące się w przedmiotowym przepisie określenie „wymiana licznika” już teraz nie pasuje do istniejących uwarunkowań. W związku z tym w ocenie Związku Dealerów Samochodów proponuje się poniższą treść przepisu:

„§2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje wymiany elementów licznika przebiegu całkowitego pojazdu mających wpływ na jego wskazanie lub prawidłowość pomiaru, nie zawiadamia o tym, nie podaje w zawiadomieniu danych wymaganych ustawą, nie przedstawia pojazdu w stacji kontroli pojazdów w celu sprawdzenia, czy licznik, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, odmierza przebieg pojazdu lub uniemożliwia dokonanie odczytu wskazania tego licznika wraz z jednostką miary.”

Kolejną kwestią było to, że proponowany art. 81b ust. 1 oraz ust. 2 nakłada na właściciela lub posiadacza pojazdu obowiązek zgłoszenia faktu wymiany licznika oraz zgłoszenia się do stacji kontroli pojazdów. Problem jaki w tym zakresie dostrzega Związek Dealerów Samochodów polega na tym, że w przypadku przedsiębiorców posiadających duże floty samochodowe mogą oni nie posiadać w przewidzianym tam terminie informacji o fakcie wymiany. W związku z tym proponuje się wprowadzenie do przedmiotowego przepisu obowiązku poinformowania właściciela lub posiadacza przez osobę dokonującą wymiany (warsztat) o fakcie wymiany w odpowiednim terminie.

Związek wskazał też, że w związku z planowanym w proponowanym art. 129L ustawy – Prawo o ruchu drogowym zwiększeniem ilości podmiotów uprawnionych do kontroli stanu licznika (policja, żandarmeria, straż graniczna) polegającej na „odczycie” rodzi się pytanie jakie konsekwencje jakie będzie niósł za sobą „błędny odczyt” wskazań licznika (np. gdy funkcjonariusz błędnie odczyta licznik i taki wpis wprowadzi do systemu). Biorąc pod uwagę czynnik ludzki oraz częstotliwość odczytów takie błędy z całą pewnością będą się zdarzały a zaproponowane przepisy nie przewidują żadnej procedury odwołania od błędnego odczytu stanu licznika, które w przyszłości może powodować dla właścicieli i posiadaczy pojazdów konsekwencje prawnokarne i cywilnoprawne.

Ostatnią rzeczą było to, że art. 129l ust. 2 powinien zostać uzupełniony o przesłanki odczytu wskazania licznika pojazdu przewożonego na lawecie z uwagi na zjawisko występowania stanu technicznego pojazdu uniemożliwiające odczyt licznika, na przykład w przypadku przewożenia pojazdu pomiędzy warsztatami mechanicznymi a blacharsko-lakierniczymi w przypadku poważnego uszkodzenia pojazdu. Możliwa jest bowiem sytuacja, w której odczyt stanu licznika nie będzie możliwy z uwagi na przykład na brak zasilania. W związku z tym proponuje się następujące brzmienie przepisu

„2. W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może również dokonać odczytu wskazania licznika przebiegu całkowitego pojazdu przewożonego przez pojazd, o którym mowa w ust. 1, gdy stan techniczny pojazdu na to pozwala.”
 

« powrót