Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Statut Związku

STATUT

ZWIĄZKU DEALERÓW SAMOCHODÓW

 

Teks jednolity z dnia 24 maja 2017 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Dealerów Samochodów, zwana dalej „Związkiem” jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jak również od innych organizacji społecznych i zawodowych oraz organizacji politycznych.
 2. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).
 3. Związek może używać skrótu ZDS oraz nazw w innych językach, będących tłumaczeniem z języka polskiego.

 

§ 2

 

 1. Związek ma osobowość prawną.
 2. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Związku jest miejscowość Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
 4. Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji.
 5. Związek może posiadać znak graficzny.


 

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

 

§ 3Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów oraz kształtowanie jednolitego stanowiska pracodawców branży dystrybucji samochodów i usług serwisowych, w szczególności wobec związków zawodowych, pracowników, producentów i importerów samochodów oraz organów władzy administracji państwowej i samorządowej.

 

§ 4Do zadań Związku należą w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych członków Związku;
 2. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej, ekonomicznej oraz ustawodawstwa;
 3. występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej, w szczególności dotyczącej branży motoryzacyjnej;
 4. występowanie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami na zasadach określonych w art. 191 Konstytucji RP w zakresie aktów normatywnych istotnych dla branży motoryzacyjnej;
 5. występowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych w charakterze uczestnika postępowania, w sprawach dotyczących ochrony interesów członków związku na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa;
 6. współdziałanie z innymi organizacjami reprezentującymi interesy branży motoryzacyjnej;
 7. kształtowanie i popularyzowanie odpowiedniego wizerunku pracodawców dystrybucji samochodów i usług serwisowych;
 8. prowadzenie działań prawnych, marketingowych oraz edukacyjnych celem promowania ochrony środowiska, ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępu technologicznego w dziedzinie dystrybucji samochodów i usług serwisowych.

 

§ 5Cele i zadania Związku są realizowane w szczególności poprzez:

 1. zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii w sprawach objętych zadaniami Związku;
 2. występowanie do przedstawicieli organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych w charakterze uczestnika postępowania, w sprawach objętych niniejszym statutem;
 3. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych w zakresie objętym niniejszym statutem;
 4. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji państwowej oraz samorządowej;
 5. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych
 6. inspirowanie inicjatyw gospodarczo-społecznych oraz prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego oraz wykonywanie ekspertyz na rzecz członków związku;
 7. organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń.

 

§ 6

 

 1. Do realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

CZŁONKOSTWO

 

§ 7

 

 1. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie ogranicza działalności własnej członka.
 2. Członkostwo dzieli się na:

a)      zwyczajne

b)      wspierające

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne i prawne, będące autoryzowanymi dealerami samochodów osobowych i ciężarowych i autoryzowanymi serwisami motoryzacyjnymi, prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Członkami wspierającymi mogą być instytucje, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne, które zadeklarowały pomoc finansową lub rzeczową albo własną pracę na rzecz realizacji celów Związku.

 

§ 8

 

 1. Warunkiem przyjęcia do Związku jest złożenie pisemnej deklaracji wyrażającej chęć członkostwa w Związku, podpisanej przez podmiot umocowany do składania oświadczeń woli w imieniu zainteresowanego.
 2. Podmiot posiadający osobowość prawną reprezentuje w związku osoba imiennie upoważniona przez statutowy organ członka umocowany do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 3. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego, wspierającego podejmuje Rada Dealerów. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nowoprzyjęty członek zobowiązany jest uiścić wpisowe o którym mowa w par. 15 ust 1 pkt 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkowstwa.
 4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Związku za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu.

 

§ 9

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do biernego i czynnego prawa wyborczego.
 2. Wszyscy Członkowie wspierający reprezentowani są na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku przez jedną osobę wskazaną i umocowaną zgodnie z wewnętrzną strukturą tych podmiotów.

 

§ 10Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach Związku i jego organów;
 2. korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
 3. prawo do dostępu i korzystania z wszelkich informacji dotyczących Związku;
 4. prawo do wnoszenia do władz Związku uwag na temat działalności Związku oraz propozycji dotyczących form jego działalności.

 

§ 11

Do obowiązków członka należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu Związku i uchwał władz Związku;
 2. branie czynnego udziału w pracach Związku;
 3. opłacanie terminowo składek obowiązujących w Związku, przy czym Związek jest uprawniony do dochodzenia nieopłaconych składek członkowskich w postępowaniu sądowym;
 4. dbanie o dobre imię Związku;
 5. pozyskiwanie nowych członków Związku.

 

§ 12

 

 1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
  1. wystąpienia ze Związku;
  2. rozwiązania Związku;
  3. wykluczenia ze Związku przez Radę Dealerów w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek:
   1. nieprzestrzegania obowiązków statutowych członka
   2. uchylenia się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;
   3. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub utratę autoryzacji dealerskiej i serwisowej
   4. likwidacji lub śmierci członka Związku.
   5. działalności członka na szkodę Związku
   6. uchylania się od wypełniania obowiązków statutowych
 2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.
 3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Rady Dealerów, podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu.
 4. Od uchwały Rady Dealerów w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Związku. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków, członek, który je złożył jest zawieszony w prawach i obowiązkach. Decyzja Walnego Zgromadzenia Związku rozstrzygająca w przedmiocie odwołania jest ostateczna.
 5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.


 

ORGANY ZWIĄZKU

 

§ 13


Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Rada Dealerów;
 3. Prezes Związku;
 4. Komisja Rewizyjna.

§ 14

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Związku.
 2. Rada Dealerów zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, co najmniej raz w roku, w okresie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, powiadamiając skutecznie (np. faksem, listem poleconym, pocztą elektroniczną - email) członków o terminie, miejscu, propozycjach porządku obrad oraz projektach uchwał nie później niż na 14 dni przed terminem obrad.
 3. Rada Dealerów może zwołać Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, a także zobowiązana jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków na wniosek co najmniej trzydziestu procent ogólnej liczby członków Związku w terminie 28 dni od zgłoszenia wniosku. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane zgodnie z postanowieniami powyżej jest Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków. Postanowienia ust. 2 w sprawie powiadomienia stosuje się odpowiednio.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy uprawionych do głosowania, z tym że Zgromadzenie Członków zwoływane w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia – może ona skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 5. Walne Zgromadzenie Członków wyraża swoją wolę w formie uchwał
 6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Związku przysługuje jeden głos

 

§ 15

 

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone niniejszym Statutem dla Rady Dealerów, Prezesa Związku lub Komisji Rewizyjnej, w szczególności:
  1. uchwalenie Statutu i jego zmian;
  2. uchwalenie programów działania i głównych kierunków działalności merytorycznej oraz finansowej Związku;
  3. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz terminów ich płatności
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Dealerów oraz udzielanie temu organowi absolutorium.
  5. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Rady Dealerów oraz Komisji Rewizyjnej.
  6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
 2. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należą wszystkie sprawy zawarte we wniosku o jego zwołanie.

 

§ 16

 

 1. Rada Dealerów jest organem zarządzającym pracami Związku między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Kadencja Rady Dealerów trwa 4 lata.
 3. W skład Rady Dealerów wchodzą:
  1. Przewodniczący Rady
  2. Członkowie Rady Dealerów w liczbie od 8 (ośmiu) do 16 (szesnastu).
 4. Rada Dealerów wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego Rady spośród swoich członków
 5. Posiedzenia Rady Dealerów odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

5a. Posiedzenia Rady Dealerów mogą się również odbywać przy użyciu telefonu lub w formie wideo-konferencji.

6.  Uchwały Rady Dealerów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Dealerów.

7.  Posiedzenia Rady Dealerów zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego członek Rady Dealerów

7a. Rada Dealerów może podejmować wiążącą uchwałę poza posiedzeniem, jeżeli   wszyscy członkowie Rady Dealerów głosują jednomyślnie za przyjęciem takiej       uchwały w trybie pisemnym, za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty     elektronicznej.

8.  Wygaśnięcie mandatu członka Rady Dealerów następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących przypadkach:

1.      rezygnacji z funkcji członka Rady Dealerów,

2.      odwołania przez organ, który podjął uchwałę o jego powołaniu,

3.      śmierci,

4.      utraty upoważnienia do reprezentowania zrzeszonego w Związku pracodawcy.

9. Rada Dealerów może uzupełnić skład Rady Dealerów w czasie trwania kadencji, przy czym takie dokonanie kooptacji nie może   dotyczyć więcej niż 1/3 składu.

10. Zasady pracy Rady Dealerów określa regulamin uchwalony przez ten organ.

 

§ 17


Do kompetencji Rady Dealerów należy:

 1. reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu z zastrzeżeniem par. 26 ust. 1;
 2. kierowanie działalnością Związku zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. uchwalanie okresowych planów działalności i budżetu.
 4. zatwierdzanie bilansu.
 5. powoływanie i odwoływanie Prezesa Związku przed upływem kadencji i określenie wysokości jego wynagrodzenia oraz udzielanie mu absolutorium
 6. zarządzanie funduszami Związku i jego majątkiem.
 7. powoływanie i likwidowanie Oddziałów Regionalnych Związku.
 8. podejmowanie uchwał w sprawach Związku nie należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, w tym uchwały o podjęciu działalności gospodarczej i określeniu jej przedmiotu (zgodnie z PKD).
 9. powoływanie Dyrektora Wykonawczego Związku i ustalanie jego wynagrodzenia.
 10. nadzór nad działalnością Prezesa Związku
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia do organizacji krajowych i międzynarodowych
 12. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Związku o ile zgodnie z przepisami prawa zaistnieje taka konieczność
 13. podejmowanie uchwał (ad hoc) w sprawach przekazanych Radzie Dealerów przez Prezesa Związku. Podjęcie uchwały jest wiążące dla Prezesa Związku.

 

§ 18

 

 1. Prezesa na czteroletnią kadencję wybiera Rada Dealerów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków.
 2. Rada Dealerów ma prawo powierzyć funkcję Prezesa Związku osobie nie będącej reprezentantem zrzeszonego w Związku członka.
 3. Postanowienia par.16 ust. 3 stosuje się odpowiednio

 

§ 19

 

Do kompetencji Prezesa należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Związku;
 2. nadzór nad wykonywaniem uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Dealerów;
 3. sprawowanie nadzoru nad pracą Dyrektora Wykonawczego Związku;
 4. określenie zakresu obowiązków i kompetencji Dyrektora Wykonawczego i udzielanie mu stosownych pełnomocnictw;
 5. powoływanie i rozwiązywanie, w porozumieniu z Radą Dealerów, komisji, zespołów, komitetów, ustanawianie doradców i ekspertów oraz zatwierdzanie regulaminów ich działalności;
 6. zatrudnianie doradców i ekspertów, zlecanie doradcom i ekspertom prac oraz nadzorowanie ich wykonania;
 7. desygnowanie - w uzgodnieniu z Radą Dealerów - przedstawicieli Związku do udziału w radach, komisjach i komitetach organizacji i instytucji rządowych i samorządowych;
 8. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Związku.

§ 20


W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, powierza on pełnienie swoich obowiązków Dyrektorowi Wykonawczemu, o ile został powołany.

 

§ 21

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym Przewodniczącego .
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Nie wolno łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Rady Dealerów albo Prezesa Związku albo Dyrektora Wykonawczego.
 3. Postanowienia par. 16 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

§ 22


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Dokonywanie oceny działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz sporządzanie sprawozdań z wyników tych badań za okres kadencji i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków Związku lub odpowiednio Radzie Dealerów wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie Dealerów i Prezesowi Zwiąazku
 2. Opiniowanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania finansowego i bilansu Związku.

 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZWIĄZKU

 

§ 23

 

 1. Dla obsługi Związku tworzy się Biuro Związku.
 2. Pracą Biura kieruje Dyrektor Wykonawczy.
 3. Do kompetencji Dyrektora Wykonawczego należy kierowanie bieżącą, operacyjną działalnością biura Związku a w szczególności realizowanie zadań powierzonych mu przez Prezesa Związku oraz Radę Dealerów. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora Związku określa Rada Dealerów z zastrzeżeniem postanowień par. 25 Statutu.
 4. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Związku dokonuje Dyrektor Wykonawczy.

 

MAJĄTEK ZWIĄZKU. REPREZENTACJA

 

§ 24


Majątek Związku stanowią fundusze, na które składają się wpływy ze składek członkowskich
i dobrowolnych wpłat członków oraz dochody z działalności gospodarczej, darowizny, zapisy, spadki oraz dochody z majątku związku.

§ 25

 

 1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest Prezes Związku jednoosobowo. Prezes Związku może ustanowić pełnomocników do reprezentacji związku na zewnątrz, określając zakres ich kompetencji.
 2. Do podpisywania korespondencji i dokumentów nie związanych z zaciąganiem zobowiązań upoważniony jest Dyrektor Wykonawczy Związku jednoosobowo.

 

ODDZIAŁY REGIONALNE

 

§ 26


Oddziały Regionalne powoływane przez Radę Dealerów (na podstawie uchwały określającej siedzibę oraz terytorialny zakres działania Oddziału) działają w oparciu o niniejszy Statut i reprezentują Członków, których siedziby znajdują się na terenie ich działania. Obszar działania Oddziału Regionalnego powinien obejmować jedno województwo. Do momentu utworzenia Oddziału Rada Dealerów ma prawo powoływać Koordynatorów Regionalnych Związku w danym regionie.
 

§ 27

 

 1. Oddziały Regionalne na terenie swojego działania mogą, na podstawie i w zakresie pełnomocnictw otrzymanych od Rady Dealerów, organizować Zgromadzenie Ogólne swojego regionu zdolne do podejmowania uchwał, w tym do wyboru Prezesa Oddziału, Rady Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału według zasad określonych w niniejszym Statucie dla wyboru organów Związku.
 2. Rada Oddziału Regionalnego może utworzyć dla swoich potrzeb Biuro.
 3. Uchwały władz statutowych danego Oddziału Regionalnego obowiązują tylko na obszarze jego działania.
 4. Rada Dealerów może uchylać uchwały, o których mowa w ust.3.

 

ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

 

§ 28

 

 1. Walne Zgromadzenie członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Związku większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Związku.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Związku, Walne Zgromadzenie Członków rozstrzyga o sposobie likwidacji oraz o przeznaczenia majątku Związku.