Restricted content

19.05.2023r. Informacja prawna w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego dealerskich ładowarek   20 kwietnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie o sygn. C-282/22, gdzie rozstrzygnął tę kwestię. Przynajmniej w pewnym zakresie. TSUE wskazał, że to dostawa energii (towarów) jest świadczeniem głównym, które decyduje o zasadach opodatkowania transakcji, zaś realizowane przez…

Restricted content

12.01.2023r. Raport z ankiety ZDS W powyższym pliku prezentujemy wyniki „Badania Ankietowego Rynku Dealerskiego 2022”w zakresie pytań, dotyczących opinii dealerów na temat współpracy z poszczególnymi firmami ubezpieczeniowymi. Przedstawione pytania zostały stworzone ze względu na komunikowaną przez samych dealerów potrzebę zbadania nie tylko ogólnego poziomu zadowolenia ze współpracy z ubezpieczycielami, ale także sprawdzenia na jakich polach…

Restricted content

12.01.2023r. Informacja dotycząca obowiązków w dealerstwach Wraz z organizacją producentów, przygotowaliśmy specjalny dokument zawierający informację o obowiązkach wynikających z 4 poniższych aktów prawnych: rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem…

Restricted content

12.01.2023r. Informacja prawna – ostatni etap wdrożenia DAB+ W związku z informacjami o wycofywaniu pewnych modeli przez importerów, przygotowaliśmy dla dealerów informację prawną dotyczącą nowych regulacji. Prosimy o zapoznanie się z nią oraz wyjaśnienie z Państwa importerami, czy pojazdy które będą produkowane po 1 kwietnia 2023 roku będą spełniać nowe wymagania.  

Restricted content

12.01.2023r. Informacja prawna dotycząca informowania o obniżonych cenach Zgodnie ze zmienionymi przepisami, od 1 stycznia 2023 w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.   W związku…

Restricted content

12.01.2023r. Uzasadnienie do uchwały Uzasadnienie głośnej uchwały Sądu Najwyższego III CZP 119/22 z dnia 6 października 2022 roku. Uchwała ta stanowiła odpowiedź na pytanie, czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów o rabaty oraz ulgi na części…

Restricted content

16.12.2022r. Prezentacja ze szkolenia Regulacje w zakresie rękojmi i gwarancji oraz sprzedaży pojazdów i usług serwisowych Odpowiedzi na pytania Nowe regulacje w zakresie rękojmi i gwarancji oraz sprzedaży pojazdów i usług serwisowych, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Nowa definicja wady rzeczy oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów.

Restricted content

14.04.2022r. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała że przyjęte zostały nowe Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Zastępują one obecnie obowiązujące Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych przyjęte 16 grudnia 2014 roku. Z uwagi na obszerność materiału przedstawiamy syntetyczny opis zmian w aktualnych Rekomendacjach oraz Wytycznych z 2014 roku.